ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

یکی از سخت ترین کارهایی که یک کارآفرین باید انجام دهد، پیش بینی و برآورد مقدار و زمان نیاز به سرمایه است. تخمین نیازهای مالی و چگونگی تامین این نیازها برای موفقیت کسب و کارتان بسیار با اهمیت است. تعین هزینه های شروع وادامه کسب و کار یکی ازاولین کارهایی است که باید انجام دهید. این بخش به شما کمک می کند تا احتیاجات مالی تان را تخمین بزنید.
صورتحساب گردش مالی نيز یک گزارش مالی است که نشان می دهد پول از چه منابعی بدست آمده و چگونه خرج شده است. صورتحساب گردش مالی وسیله با ارزشی برای کارآفرینان است چرا که بوسیله آن می توانند احتیاجات قرضی آینده و زمانبندی این احتیاجات را کنترل کنند و قروض خود را به موقع بپردازند. وقتی درآمد از مخارج بیشتر باشد، گردش مالی مثبت و هنگامی که مخارج از درآمد بیشتر باشد، گردش مالی منفی است. کارآفرینان باید مراقب گردش مالی منفی باشند چون این مسئله خطر بزرگی برای بقای کسب و کارشان محسوب می شود.
از سوي ديگر، درک صحیح از گردش مالی و تعیین یک صورتحساب دقیق و درست از آن فارغ از مثبت یا منفی بودن آن، می تواند تا حدودی نقاط قوت و ضعف وضعیت مالی شخصی، یک تجارت یا یک کسب و کار را مشخص کند.
صورتحساب گردش مالی، یک گزارش مالی است که نشان می دهد پول از چه منابعی بدست آمده و چگونه خرج شده است. در صورتحساب گردش مالی، وقتی درآمد از مخارج بیشتر باشد، گردش مالی مثبت و هنگامی که مخارج از درآمد بیشتر باشد، گردش مالی منفی است. کارآفرینان و تجار باید به دقت مراقب گردش مالی منفی باشند چون این مسئله خطر بزرگی برای بقای کسب و کارشان محسوب می شود.
به دو روش می توان گردش مالی منفی را به گردش مالی مثبت تبدیل كرد. روش کاهش هزینه ها وروش افزایش درآمدها. کیوساکی در مدیریت مالی شخصی، کاهش هزینه های زندگی را کاهش استانداردهای زندگی می داند و به شدت آن را رد می کند و به جای آن اتخاذ استراتژی افزایش درآمد را توصیه می کند ولی به زعم ما چه در زندگی شخصی و چه در تجارت و کسب و کار می توان یک استراتژی ترکیبی شامل کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش درآمدها به عنوان یک استراتژی موثرتر اتخاذ کرد که می تواند موجب رشد وضعیت مالی شخصی و توسعه کسب و کار شود.
البته اتخاذ هر نوع استراتژی نیازمند دانش و آگاهی لازم برای تشخیص نقاط قوت و ضعف و استفاده از استراتژی ترکیبی لازم برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت است. بسیارند افرادی که با تشخیص اشتباه درنقاط قوت و ضعف و یا عملکرد ضعیف در کاهش هزینه ها در حالیکه نمی باید این اقدام صورت می گرفت سرعت ورشکستگی خود را افزایش داده اند.
رسیدن به مرحله تشخیص و اجرائی كردن استراتژی لازم، اتفاقی نیست که به راحتی و بدون کسب دانش و آگاهیهای لازم بیفتد و نیازمند این است که با مطالعه و کسب تجربه، ابتدا اطلاعات و تجربه لازم بهبود یافته و یا توانائی استفاده از مشاورین و افراد نخبه در این بخش وجود داشته باشد.
 

منبع: ميليارد جوان
 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)